Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub z żaden sposób użytkowany. Uwaga! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub też poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do pozycji takich zaliczają się wszystkie produkty samoprzylepne z oferty naszego sklepu (korek samoprzylepny, arkusze korkowe samoprzylepne, taśmy korkowe samoprzylepne, płyty korkowe kolorowe samoprzylepne, korek dekoracyjny samoprzylepny, itd.) Przedmioty te, mogą być zamawiane przez koszyk w sklepie analogicznie jak pozostałe standardowe produkty, jednakże warstwa samoprzylepna jest aplikowana dopiero w momencie otrzymania przez nas zamówienia, co oznacza, że produkt jest indywidualizowany na potrzeby konkretnego zamówienia.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy:

a) poinformować naszych pracowników min. dzień przed wysyłką o planowanym zwrocie i przesłać na nasze adres mailowy informację o firmie transportowej oraz numerze listu przewozowego.
b) odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem zwrotu towaru” (dostępny mailowo na życzenie u naszych pracowników) i dowodem zakupu wyłącznie na adres zwrotów podany przez naszego pracownika (prosimy o kontakt) z dopiskiem „ZWROT”.
c) w przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek „gratisy”, należy je również zwrócić. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrot nie będzie rozpatrywany. Przesyłka zostanie odesłana do Klienta na jego koszt. Jednocześnie dowód zakupu powinien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

Zwroty uwzględniane są tylko po wcześniejszej awizacji wraz z dowodem zakupu (np. paragon lub faktura VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji między Klientem a KORK.PL sp. z o.o. i wypełnionym „Formularzem zwrotu towaru”. Zwroty nie uzgadniane z naszymi pracownikami, będą odrzucane.

Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej, bezzwłocznie przy odbiorze, nie później niż w ciągu 7 dni zgodnie z wymogami art. 74 Ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo Przewozowe (Dz. U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), należy w terminie do dwóch miesięcy skontaktować się ze Sklepem. Roszczenia z tytułu wadliwości towaru obejmują uprawnienie Klienta do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych oraz zwrotu kosztów odesłania towaru do KORK.PL sp. z o.o.. Zostaną one wymienione na wolne od wad lub w przypadku braku na magazynie zostanie dokonana korekta, a należność za towar zostanie zwrócona. Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym, fakturą VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji między Klientem a KORK.PL sp. z o.o.). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Odsyłając towar Klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie. Sklep zastrzega, iż nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy, Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru. Nie można reklamować wad towaru spowodowanych przypadkowym lub celowym uszkodzeniem oraz wad towaru spowodowanych niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu czternastu dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), KORK.PL sp. z o.o. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Jeśli płatność została dokonana na konto Sklepu przelewem bankowym, zwrot zostanie dokonany przelewem odwrotnym, natomiast jeśli płatność została zrealizowana kartą płatniczą, KORK.PL sp. z o.o. dokona zwrotu należności na kartę klienta, z którego odbyła się transakcja. Koszt odesłania towaru do KORK.PL sp. z o.o. pokrywa Klient. KORK.PL sp. z o.o. dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w „Formularzu zwrotu towaru” lub na kartę klienta, jeśli płatność nastąpiła za pomocą tego środka płatniczego.